Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
182
78.679.646
Nguyễn Quỳnh USA

Tiến-sĩ Triết-học và Lịch-sử Mĩ-thuật tại Columbia University, NYC. Nguyên Jáo-sư tại UTSA, UTEP và Towson University. Hiện jảng-zạy tại EPC College, El Paso, TX, USA, vì lí-zo sức-khoẻ (lumber curvature). Thuyết-trình tại các đại-hội quốc-tế (World Congress) như Australia, Sweden, Finland, Estonia, Hongkong, South Korea, Russia, Germany và Viện Triết-học Hànội. Nhiều bài ngiên-cứu đăng trong Proceedings, ví zụ The 22nd World Congress of Philosophy, Seoul. Korea (2008), International Journal of the Arts (CGPublisher, University of Illinois, USA (2011). Chuyên khảo về Tân Luận-lí, Semiotics, Triết-học của Wittgenstein, Husserl, Heidegger và tư-tưởng hiện-đại. Zịch-jả cuốn Tractatus Logico-philosophicus (Wittgenstein), Cartesian Meditations (Husserl), và Der Wille zur Macht, Tập Một (Nietzsche). Chuyên-khảo Lịch-sử Mĩ-thuật, từ thế-kỉ 19 cho tới Hiện-đại. Bài viết chung trong The Dictinary of Art, 1996, (34 volumes). Có tranh trong sưu-tập thường-trực (Permanent Collection) Guggenheim Museum, NYC. Hội-viên của The American Philosophical Association và Association of American Professors.  

 

2012 Được chọn làm Associate Editor (Fó Chủ-biên), The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, Đại-học Illinois, Urbana-Champaign, USA.

Số lần đọc: 2573
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 121
Bến-Xưa (tạp văn)
Fôi-Fa (tạp văn)
Khoảnh-Khắc (tiểu luận)
Một Tí “Rilke” (tiểu luận)
Nắng Hè (tạp văn)
Suy-Tư Hai (triết học)