Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
101
78.705.123
Phạm Cao Dương

 

Nguyên giáo sư ĐH Sư Phạm Sài Gòn trước 1975;

Hiện giảng dạy các lớp về Việt Nam tại ĐH University of California Los Angeles;

 

Tác giả nhiều công trình nghiên cứu sử học như:

 

Thực Trạng Của Giới Nông Dân Việt Nam Dưới Thời Pháp Thuộc (VN: Khai Trí, 1967),

Thượng Cổ Sử Tây Phương, tập I: Tây Á và Ai Cập. (VN: Trình Bày, 1967),

Phi Châu Da Đen (VN: Trình Bày, 1969),

Lịch Sử Các nền Văn Minh Thế Giới, 3 tập (VN, Trình Bày, 1970, 1973),

Lược Sử Dân Tộc Việt Nam, tập I (Hoa Kỳ: Truyền Thống Việt, 1987),

Vietnamese Peasants under French Domination (Hoa Kỳ, University of Berkeley and University Press of America, 1985).

 

Số lần đọc: 1577
[ Trở lại ]